Διακοπές!

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Σύλληψη στην ΕΡΑ Ζακύνθου: Νέοι καιροί/ νέα ήθη;


Το ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού -Ηλεκτρονικού Τύπου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, μετά από την απαράδεκτη ενέργεια της αστυνομίας Ζακύνθου να συλλάβει συνάδελφο εργαζόμενο στην ΕΡΑ Ζακύνθου. Τι λέει άραγε ο πολιτικός προϊστάμενος των σωμάτων (αν) ασφαλείας;

 

 Στο Αστυ­νο­μικό Τμήμα για “απο­λο­γία” έσυ­ραν αγω­νι­ζό­μενο συνά­δελφο της ΕΡΑ Ζακύν­θου– Η τρο­μο­κρα­τία δε θα περά­σει. 

Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται για να ανοί­ξουν όλοι οι περι­φε­ρεια­κοί σταθ­μοί της ΕΡΤ

Κλήση σε απο­λο­γία στο αστυ­νο­μικό τμήμα Ζακύν­θου δέχθηκε από αστυ­νο­μι­κούς ο δημο­σιο­γρά­φος και μέλος της ΕΣΠΗΤ, Πέτρος Πομώνης, ο οποίος βρι­σκό­ταν με συνα­δέλ­φους του στις εγκα­τα­στά­σεις της ΕΡΑ Ζακύν­θου, όπως άλλω­στε σχε­δόν καθη­με­ρινά, εδώ και 23 μήνες που κρατά ο αγώ­νας των απο­λυ­μέ­νων της ΕΡΤ. Η τρο­μο­κρα­τική αυτή ενέρ­γεια των αστυ­νο­μι­κών αρχών ήταν απο­τέ­λε­σμα της απα­ρά­δε­κτης εισαγ­γε­λι­κής προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας για «τέλεση αξιό­ποι­νων πρά­ξεων», μετά από καταγ­γε­λία της διοί­κη­σης της ΝΕΡΙΤ, η οποία κατέ­θεσε μήνυση για «παρά­νομη είσοδο και παρα­μονή σε χώρο εργα­σίας»! Δηλαδή, κατη­γο­ρού­νται οι αγω­νι­ζό­με­νοι της ΕΡΤ ότι «παρά­νομα» εισήλ­θαν στο χώρο όπου επί χρό­νια εργά­ζο­νταν, μέχρι που η συγκυ­βέρ­νηση Σαμαρά Βενι­ζέ­λου έριξε «μαύρο» και απέ­λυσε εν μία νυκτί 2500 εργα­ζό­με­νους. Πρόκειται για ένα ανη­συ­χη­τικό κρού­σμα αυταρ­χι­σμού το οποίο ωστόσο δεν πρό­κει­ται να τρο­μο­κρα­τή­σει τους αγω­νι­ζό­με­νους της ΕΡΤ, ειδικά στα περι­φε­ρειακά ραδιό­φωνα, για τα οποία το τοπίο παρα­μέ­νει θολό καθώς ο πρό­σφατα ψηφι­σμέ­νος νόμος αφή­νει ανοι­κτό το παρά­θυρο για κάθε ενδε­χό­μενο, ακόμη και κάποιοι περι­φε­ρεια­κοί σταθ­μοί να μη λει­τουρ­γή­σουν. Είναι δε προ­κλη­τικό η διοί­κηση της ΝΕΡΙΤ να ζητά τη δίωξη αγω­νι­ζό­με­νων εργα­ζό­με­νων, στο «παρά πέντε» της απο­πο­μπής της από το μνη­μο­νιακό πόστο της και γεί­ρο­νται τερά­στια ερω­τή­ματα για την στάση της αστυ­νο­μίας και τις ευθύ­νες των πολι­τι­κών προϊ­στα­μέ­νων της, γι’ αυτή την ενέρ­γεια. Παράλληλα, επι­ση­μαί­νουμε τη χρο­νική σύμ­πτωση αυτού του περι­στα­τι­κού με τον διο­ρι­σμό νέας διοί­κη­σης στην ΕΡΤ με δια­δι­κα­σίες που προ­κα­λούν έντο­νες ενστά­σεις από τους εργα­ζό­με­νους στον χώρο των ΜΜΕ και όλους τους πολί­τες, ειδικά με την τοπο­θέ­τηση του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου που κατά κανένα τρόπο δεν σημα­το­δο­τεί ένα νέο ξεκί­νημα, αλλά αντι­θέ­τως μας οδη­γεί στο παρελ­θόν της αδια­φά­νειας και του κυβερ­νη­τι­κού ενα­γκα­λι­σμού.
Η ΕΣΠΗΤ συμπα­ρα­στέ­κε­ται στο συνά­δελφο και στον αγώνα που κάνουν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στους περι­φε­ρεια­κούς σταθ­μούς με αίτημα την επα­να­λει­τουρ­γία τους και την πλήρη απο­κα­τά­σταση όλων των απο­λυ­μέ­νων.

Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: