Διακοπές!

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Η Ιφιγένεια Ορφανού ανοίγει τα "παραθυράκια" των αδιαφανών προσλήψεων

Ιφιγένειας Ορφανού το Ανάγνωσμα

(Η κυρία αυτή είναι εκτός από Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων και νομικός (!!!). Φροντίζει να προφυλάξει από "κακοτοπιές" τους υφισταμένους της δείχνοντας τα παραθυράκια, καμιά φορά λίγο.. άκομψα)
Αλήθεια εκείνος ο κ.Ρακιντζής ο ελεγκτής της δημόσιας διοίκησης μόνο με συνδικαλιστές ασχολείται;


Παραθέτω αποσπάσματα της Εγκυκλιου που κυκλοφόρησε στις 13/1/2012 ανοίγοντας το δρόμο στην κατάργηση κάθε αξιοκρατίας:  "...Προσοχή! Η διατύπωση της πρόσκλησης είναι εξαιρετικής σημασίας για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρόσληψη με διαγωνισμό) υπάγεται από τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων σε ειδικότερη, αυστηρότερη νομική αξιολόγηση, από ό,τι η απλή πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων...."  
Προσέξτε παιδιά, μη μας βάλουν και μέσα!

"...θα πρέπει από την όλη πρόσκληση να προκύπτει ότι με αυτήν δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση ως προς καθαυτή τη σύναψη της σύμβασης, ότι δηλαδή ο δικαιούχος διατηρεί διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στη σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό..."  
Αν δεν μας αρέσουν τα αποτελέσματα, τα καταργούμε!

 "...τα τυποποιημένα έντυπα δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται «αιτήσεις» αλλά «προτάσεις» επειδή η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης κατ’ άρθρο 193 ΑΚ και όχι «πρόσληψης»..."
Που είσαι Όργουελ να τη δεις!

 "...Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε «θέσεις εργασίας», «παροχή εργασίας», «αίτηση», «πρόσληψη» γιατί έχουμε συμβάσεις έργου και όχι συμβάσεις εργασίας. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι πρόκειται για σύμβαση έργου, η οποία αποσκοπεί μόνο στην παραγωγή συγκεκριμένου μετρήσιμου αποτελέσματος (παραδοτέο) και όχι στην διάθεση του χρόνου και προσωπικής εργασίας του αντισυμβαλλόμενου ανεξαρτήτως αποτελέσματος..." 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν μόνον υποχρεώσεις!

 "...Απαγορευμένες είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αδικαιολόγητες διακρίσεις..."  
...και οι... δικαιολογημένες;

"...Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε κριτήρια επιλογής τέτοια, τα οποία είναι δυνατόν να υποκρύπτουν έμμεση διάκριση, όπως λ.χ. η επαγγελματική εμπειρία συγκεκριμένων ετών..."  
Γι' αυτό στη θέση μου, μετά από 22 χρόνια στη δημοσιογραφία, πήραν φρεσκο- αποφοιτήσασα υποψήφια. Για να μη γίνουν διακρίσεις εις ... βάρος της!

 "...Δεν είναι αναγκαία η κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων, εφόσον προκύπτει με σαφήνεια ότι έγινε αξιολόγηση και ενδεχομένως καιβαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συγκριτικά για να αναδειχθούν οι καλύτεροι πχ με την κατάρτιση φύλλων αξιολόγησης στα οποία αποτυπώνεται εάν πληρούνται τα κριτήρια αποκλεισμού αλλά και πώς αξιολογήθηκε/βαθμολογήθηκε και στη βάση ποιων δεδομένων (πχ στη βάση αναλυτικού βιογραφικού, στη βάση ειδικών εγγράφων τεκμηρίωσης, στη βάση ψυχομετρικού τέστ ή στη βάση συνέντευξης) το κάθε ποιοτικό κριτήριο..." 
Καταλάβατε; Οι δουλειές αυτές γίνονται στα κρυφά. Να μη μας πάρουν και είδηση! Ακούς εκεί πίνακας αποτελεσμάτων! Για να μας ζητάνε το λογο μετά;

"...παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεσμευτική η διάταξη του άρθρου 21 § 10 Ν 2190/1994 που επιβάλλει την τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων/προτάσεων των ενδιαφερομένων, ούτε αυτή του άρθρου 3 παρ. 1 ΥΠΑΣΥΔ, η προθεσμία αυτή των 10 ημερών θα πρέπει να τηρείται, καθώς θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, και εύλογη και επαρκής (επιχείρημα από το άρθρο 21 § 10 Ν 2190/1994)..."
 Εντάξει παιδιά, να μαθαίνει και κανείς άλλος εκτός από τους δικούς μας για την προκύρηξη (αν και έχετε "πάτημα" για να κάνετε προσλήψεις -εξπρές). Πρέπει να τηρούμε τα προσχήματα

 "...η πρόβλεψη προσωπικής συνέντευξης ως κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου με τη διαδικασία που εδώ περιγράφεται κατ’ αρχήν δεν απαγορεύεται..."  
Σιγά μην καταργούσαμε τις συνεντεύξεις!

 "...Σε συνέντευξη είναι δυνατόν επίσης να καλούνται μόνο εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν ένα minimum προσόντων και όχι όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν παραδεκτά τις προστάσεις τους..."  
Το πιάσατε το υπονοούμενο, ε; Δεν θα καλούμε όποιον νάναι!

 Και για το κλείσιμο, να πως θα βολέψουμε τους ήδη βολεμένους δικούς μας, αδιαφορώντας πλήρως για το 1,5 εκατομμύριο ανέργων:
 "α) Δεν απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, υπό τους όρους των άρθρων 31 επ. Ν 3528/2007. β) Η απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου δεν εμπίπτει, σύμφωνα με την ορθότερη γνώμη, στην έννοια της «δεύτερης θέσης» και δεν προσκρούει στις σχετικές
απαγορεύσεις. γ) Η σύναψη σύμβασης έργου με δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς δεν ακολουθεί διαφορετικές ή ειδικές διατυπώσεις δημοσιότητας. Η πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου θα πρέπει να αφορά αδιακρίτως τόσο τους ενδιαφερόμενους δημοσίους υπαλλήλους όσο και τους ιδιώτες...."

 Αν τώρα αυτά σας φαίνονται φυσιολογικά, τι να πω;

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο της ντροπής και της αδιαφάνειας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: