Διακοπές!

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

955+30 προσλήψεις χωρίς ΑΣΕΠ και οι... εποχικοί υπάλληλοι των 11 μηνών!

Τα "αστειάκια" με το ΑΣΕΠ τελείωσαν πριν καν ξεκινήσουν. Να υποθέσουμε ότι το πράσινο πάρτι ξεκινά; Γιατί επιλέγονται και πάλι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας;
Ποιά εποχή έχει 11 μήνες; (δεν είναι άσχετο το ερώτημα- διαβάστε πιο κάτω)
Διαβάστε τα δυο άρθρα και πείτε μου ποιά σχέση έχει με τις πρωθυπουργικές και "ραγκουσικές" εξαγγελίες:

Δημοσίευμα πρώτο:
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
955 ωρομίσθιοι σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στα ΝΕΑ τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

Συνολικά 955 άτομα ως ωρομίσθιο προσωπικό θα προσληφθούν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από 660 ώρες και έως 1.390 ώρες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι φορείς έχουν εκδώσει τις σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιο προσωπικό στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβάνονται οι εξής: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ Σχεδιαστών, ΠΕ ή ΤΕ Συντηρητών, ΤΕ ή ΔΕ Λογιστών, ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίων, ΥΕ Καθαριστών, ΥΕ Εργατών κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και να έχουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται.
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους εγγάμους.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφουν εάν έχουν εργαστεί ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι στο υπουργείο Πολιτισμού από 19/7/2004 έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί στο υπουργείο Πολιτισμού υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση από την υπηρεσία που εργάστηκαν, στην οποία θα αναφέρονται: το έργο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα εργασίας τους, η αρχική πρόσληψη, οι τυχόν παρατάσεις, καθώς επίσης και η τελευταία ημέρα εργασίας τους (τήρησης εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004).
- Επικυρωμένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
- Βιογραφικό σημείωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στις προκηρύξεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς τις υπηρεσίες που αιτούνται προσωπικό."

ΥΓ1. Τι θα γίνει με τους ήδη υπάρχοντες συμβασιούχους του ΥΠΠΟ;

Δημοσίευμα δεύτερο:
30 εποχικοί υπάλληλοι στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΤΑ ΝΕΑ, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

Προθεσμία μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν μία θέση από τις 30 που έχουν προκηρυχθεί από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στο Τμήμα Γραμματείας- Διοίκησης του ΟΤΕΚ, Δραγατσανίου 4 (4ος όροφος), τηλ. 210-322.6579.
Το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα καλύψει ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του οργανισμού και θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα 11 μηνών. Θα απασχοληθούν ένας βιβλιοθηκονόμος ΠΕ, 11 πτυχιούχοι κλάδου ΠΕ διοικητικού- οικονομικού, ένας βιβλιοθηκονόμος ΤΕ, 5 υπάλληλοι ειδικότητας διοικητικού- λογιστικού ΤΕ, ένας πτυχιούχος πληροφορικής ΤΕ, τρεις χειριστές Η/Υ ΔΕ, ένας οδηγός ΔΕ, τρεις κλητήρες και τέσσερα άτομα που θα προσληφθούν ως προσωπικό καθαριότητας ΥΕ.
Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ, με εξαίρεση τη θέση υπαλλήλου πληροφορικής, όπου η γνώση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. Επίσης, για τις θέσεις βιβλιοθηκονόμων ΠΕ και ΤΕ ως προσόν ορίζεται και η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας."

ΥΓ2 Τι είδους εποχικοί υπάλληλοι εργάζονται για 11 μήνες; Μήπως η κυβέρνηση ανακάλυψε καμία νέα εποχή και μας το κρύβει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: